Trọng tải của các loại Container

by Nguyễn Quang Hiếu
(Tp. Hồ Chí Minh)

Mình muốn hỏi trọng tải cả hàng lẫn vỏ của tất cả các loại Container?

Comments for Trọng tải của các loại Container

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 29, 2010
Rating
starstarstarstarstar
Larry D.
by: Anonymous

Chào anh Hiếu.

Theo tiêu chuẩn Theo ISO 668:1995(E), trọng lượng cả hàng lẫn vỏ (Gross mass) của container 20'DC là 24 tấn, của container 40'DC và HC là 30,48 tấn.

Với những loại container khác (bulk, refer, platform...) không nằm trong quy định của tiêu chuẩn trên, tôi cũng chưa có số liệu chính xác. Tôi sẽ nghiên cứu thêm và phản hồi sớm nhất có thể.

Larry D.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.