Trị giá tính thuế hàng nhập, hàng xuất

by LÝ MẶC SẦU
(HÀ NỘI)

Chào anh!

Hiện em đang muốn xin vào vị trí nhân viên xuất nhập khẩu, nhưng kiến thức về lĩnh vực này còn rất hạn chế. Em có thắc măc nhỏ là việc xác định trị giá tính thuế (trong tờ khai hải quan) được xác định như thế nào ạ?. Em mong nhận được phản hồi từ anh.

Chúc anh sức khỏe và thành công.

Comments for Trị giá tính thuế hàng nhập, hàng xuất

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 24, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Trị giá tính thuế hàng xuất nhập khẩu
by: Long - Webmaster

Chào bạn

Trị giá tính thuế được xác định như sau:

1. Đối với hàng hoá xuất khẩu: trị giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAP).
2. Đối với hàng hoá nhập khẩu: trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên (giá CIF)

Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.