Tìm hiểu về logistics

by Thuy
(Hà Nội)

Tôi ở HN, đang tìm hiểu về lĩnh vực logistics và đọc được trang web của anh. Tôi có thể xin gặp a trực tiếp được không?

Tôi xin cảm ơn

Comments for Tìm hiểu về logistics

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 16, 2012
Rating
starstarstarstarstar
logictics
by: Quỳnh

chào anh( chị) e đang làm nghiên cứu khoa học về lĩnh vực logictics rất mong được sự giúp đỡ của anh( chị) để e có thể hoàn thành đề tài của mình.? mong anh(chị)đồng ý? Nếu được a(chị)có thể trả lời qua mail giúp e theo địa chi:daothiquynh.hd@gmail.com

Aug 05, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Tìm hiểu về logistics
by: Long - webmaster

Chào bạn Thuy,

Cám ơn bạn đã ghé thăm và có nhã ý. Tôi làm việc ở Hải Phòng, rất sẵn lòng gặp bạn nếu có cơ hội.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.