Tìm các hãng tàu tin cậy có liên lạc và giá cả cố định

by Cathimuoi
(Thành phố Hồ Chí Minh)

Chào các bật tiền bối con mới 25t. Nhà con có cty XNK nhưng toàn do người khác làm giấy tờ. Nay phát hiện anh ta nói dối và ỷ mình biết làm giấy tờ hải quan, nên anh ta đã tự động lấy hàng nhà con bán cho khách hàng của anh ta, mà nhà con không hay biết. Anh ta tự chuyển tên cty nhà con sang tên cty của a ta. Anh ta tên Cao Bình. Nay biết được vừa mất tiền, khách hàng, mối mang nhà con rất buồn, con muốn học cách tự bán hàng ra nước ngoài, tự làm giấy tờ hải quan, liên hệ đt với các hãng tàu mong các bật tiền bối giúp con cũng như nhà con với. Con xin cảm ơn rất nhiều.

Comments for Tìm các hãng tàu tin cậy có liên lạc và giá cả cố định

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Nov 17, 2011
Rating
starstarstar
Tìm hãng tàu
by: Long - Webmaster

Chào bạn

Để biết tên các hãng tàu container tại Việt Nam, bạn có thể vào link sau:

https://www.container-transportation.com/hang-tau-quoc-te.html

http://www.tci.com.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=149

Để biết làm xuất nhập khẩu hay thủ tục hải quan thì bạn phải học và thực hành trong một khoảng thời gian. Tốt nhất bạn nên tham dự một khóa ngắn hạn về những vấn đề này, sau đó thực hành luôn tại công ty nhà. Ngoài ra, bạn có thể học hỏi những người có kinh nghiệm tại chính công ty nhà bạn, như vậy cũng sẽ nhanh chóng hơn.

Chúc bạn thành công
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');