Tiêu chuẩn TCVN 6273 : 2003

by Dinh Thi Ngoc Linh
(Ha Noi)

Vui lòng cho biết nội dung chi tiết tiêu chuẩn TCVN 6273:2003

Comments for Tiêu chuẩn TCVN 6273 : 2003

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 10, 2011
Rating
starstarstarstarstar
tieu chuan container
by: do khac son

tieu chuan container

Jul 29, 2010
Rating
starstarstarstarstar
QUY UOC SO CONT
by: Anonymous

Quy uoc so cont chuan ISO

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.