Tin tuc hang hai

by HỒ SỸ DŨNG
(NGHỆ AN)

Chào ban quản trị

Em là một thủy thủ mới ra trường và đang đi tàu. Em cung hay lên container transport, nhưng em thấy ít tin tức về hàng hải. Vì ngành hàng hải gắn liền với những container. Vậy em mong ban quản trị cố găng thêm mục tiin tức và nhiều tin hơn để phục vụ khách hàng và bạn đọc.

Thân ái!

Comments for Tin tuc hang hai

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

May 06, 2012
Rating
starstarstarstar
Tin tức hàng hải
by: Long - Webmaster

Chào bạn Dũng

Cám ơn bạn đã ghé thăm và có ý kiến góp ý. Hiện tôi chưa có điều kiện phát triển trang tin bằng tiếng Việt, nhưng đã có trang tiếng Anh tại link sau:

https://www.container-transportation.com/shipping-news.html

Cám ơn bạn nhiều
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.