tim mua container cu

by minh
(geneva, fl. USA)

Xin Cho biet Thu tuc (gia ca va doi tac lien he) mua container (40ftx 8ft) cu (con tot, khong xu dung nua) tu cang Khanh Hoa, Viet Nam.


Comments for tim mua container cu

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 05, 2012
Rating
starstarstarstarstar
chào bạn
by: Anonymous

bạn có thể liên hệ số điện thoại 0978.575.195 để liên hệ mua hoặc bán

Feb 24, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Mua container cũ
by: Long - webmaster

Bạn có thể liên hệ với Hưng Đạo container. Họ có cả container cũ và mới bán.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc