Tim mua container cu

by Minh
(Geneva, FL. USA)

Xin cho biet thu tuc mua container (40ftx 8ft) cu (con tot, khong su dung nua).

Comments for Tim mua container cu

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 21, 2012
Rating
starstarstarstarstar
MUA CONTAINER CU
by: Anonymous

CHÚNG TÔI CHUYÊN MUA BÁN CHO THUÊ CONTAINER
VUI LÒNG LIÊN HỆ :
MR.TỊNH- 0918245419/ 0914138977
THANKS
TỊNH

Feb 21, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Mua container cũ
by: Long - webmaster

Gửi bạn Minh

Bạn không nói rõ mua container cũ ở đâu: Mỹ hay Việt Nam. Nếu ở Việt Nam thì cũng không cần thủ tục gì, chủ yếu là thỏa thuận với bên bán, được là xong.

Còn nếu ở Mỹ thì rất tiếc tôi cũng không có thông tin. Hy vọng ai đó có thể giúp bạn.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.