Tim hieu ve container

by Nguyễn Bá Tòng
(Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Tôi đang tìm hiểu về container để thiết kế nhà container nhưng tôi tìm không thấy kích thước chi tiết của thùng container. Mong quý công ty hỗ trợ bản vẽ chi tiết để tôi có thể tiếp tục thiết kế nhà container. Cám ơn.

Mọi chi tiết quý công ty có thể gửi qua email: nguyenbatongvn@yahoo.com.vn

Rất mong quý cty hợp tác để tôi hoàn thành tác phẩm của mình.

Comments for Tim hieu ve container

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 21, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Nhà container
by: Long - webmaster

Chào anh Tòng,

Kích thước bên trong và bên ngoài của container anh có thể tham khảo tại đường link sau:

https://www.container-transportation.com/kich-thuoc-container.html

Rất tiếc tôi không có bản vẽ chi tiết kết cấu của container. Hiện tôi thấy công ty Hưng Đạo container có sản xuất container văn phòng. Anh có thể liên hệ với họ thử xem.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');