THUE TAU DIRECT

by Mr NHA
(Cty Thang Máy Á Châu)

CHUNG TÔI CÓ LÔ HÀNG CONT TỪ NINGBO VỀ TÂN CẢNG, HÃNG TAU APL CÓ KHẢ NĂNG VẬN CHUYỂN XIN GỦI BÁO GIÁ CHO CONT 20' VÀ 40' CHO CÔNG TY CHÚNG TÔI TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT THEO ĐỊA CHỈ: asia.lifts.vn@gmail.com ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ PHƯƠNG ÁN VẬN CHUYỂN.
xin chân thành cám ơn!.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.