Thuế cước áp dụng đối với các loại phụ phí nào?

by Thanh
(HCM)

Tôi đang tìm chủ đề về việc áp dụng thuế cước đối với các loại phụ phí cước vận tải nào thì tình cờ tìm được trang web này nhưng web chỉ đề cập tới các loại phụ phí của cước vận tải, vậy ban quản trị hoặc các bạn nào am hiểu hoặc đang làm trong lĩnh vực vận tải vui lòng chia sẻ cách áp dụng tính thuế cước đối với vận tải biển để tôi được hiểu rõ hơn.

Hiện tại cty tôi đang tính như sau:

Thuế cước ( bây giờ gọi là thuế thu nhập nhà thầu)áp dụng với loại phí thu = USD, và loại trừ các phí discharge, các phí đóng thuế nhà thầu tại Việt nam như DEM, THC...

Do chưa có qui định nào rõ ràng nên tôi rất băn khoan không biết cách tính như trên có đúng hay không, mong các bậc tiền bối chỉ giáo.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.