Thuế cước áp dụng đối với các loại phụ phí nào?

by Thanh
(HCM)

Tôi đang tìm chủ đề về việc áp dụng thuế cước đối với các loại phụ phí cước vận tải nào thì tình cờ tìm được trang web này nhưng web chỉ đề cập tới các loại phụ phí của cước vận tải, vậy ban quản trị hoặc các bạn nào am hiểu hoặc đang làm trong lĩnh vực vận tải vui lòng chia sẻ cách áp dụng tính thuế cước đối với vận tải biển để tôi được hiểu rõ hơn.

Hiện tại cty tôi đang tính như sau:

Thuế cước ( bây giờ gọi là thuế thu nhập nhà thầu)áp dụng với loại phí thu = USD, và loại trừ các phí discharge, các phí đóng thuế nhà thầu tại Việt nam như DEM, THC...

Do chưa có qui định nào rõ ràng nên tôi rất băn khoan không biết cách tính như trên có đúng hay không, mong các bậc tiền bối chỉ giáo.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');