Thu phí bảo trì cont

by Trần Đức Tính
(Hồ Chí Minh city)

Tôi có lô hàng nhập từ Đức, hảng tàu có thu phí bảo trì cont... Xin hỏi vì sao lại thu phí này. Quyết định thu loại phí này như thế nào? Xin cảm ơn.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.