Thong bao tau den

by Tran Thi Sau
(HCM City)

Vui long cho chung toi biet khi nao co the nhan dc thong bao tau den de lay D/O cua lo hang APLU 704141004?

Comments for Thong bao tau den

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 15, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Lich tau
by: Long - webmaster

Bạn có thể kiểm tra dự kiến tàu đến theo đường link sau:

http://homeport.apl.com/gentrack/trackingMain.do?trackInput01=704141004&trackInput02=&trackInput03=&trackInput04=&trackInput05=&trackInput06=&trackInput07=&trackInput08=

Theo thông tin từ website của APL, container này dự kiến đến cảng Cát Lái, Tp.HCM ngày 17/6. Như vậy, giấy báo hàng đến đã phải được gửi đi rồi.

Nếu bạn chưa nhận được thì có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng APL theo địa chỉ trong link sau:

https://www.container-transportation.com/hang-tau-apl.html

Chúc may mắn
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');