This website is good for me!

by Nguyễn Thị Thu Hồng
(TP.Hồ Chí Minh)

Tôi làm sales trong ngành này! Quả thật bước đầu thực sự khó khăn về tìm kiếm khách hàng.. Vậy xin hỏi có gì để hỗ trợ cho công việc tôi đang làm được hiệu quả không? Vì tôi còn rất nhiều bỡ ngỡ trong ngành này... Tôi có thể tìm kiếm khách hàng trên trang web này được không? Xin vui lòng phản hồi.

Thanks so much!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to contact me.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.