This website is good for me!

by Nguyễn Thị Thu Hồng
(TP.Hồ Chí Minh)

Tôi làm sales trong ngành này! Quả thật bước đầu thực sự khó khăn về tìm kiếm khách hàng.. Vậy xin hỏi có gì để hỗ trợ cho công việc tôi đang làm được hiệu quả không? Vì tôi còn rất nhiều bỡ ngỡ trong ngành này... Tôi có thể tìm kiếm khách hàng trên trang web này được không? Xin vui lòng phản hồi.

Thanks so much!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to contact me.