Thủ tục nhập nguyên liệu mỹ phẩm để sản xuất mặt nạ dưỡng da

by Ms.Thùy
(Vietnam)

Bên em là công ty sản xuất mặt nạ dưỡng da
Sắp tới đối tác nước ngoài sẽ cung cấp dưỡng chất để đóng gói vào mặt nạ (mặt nạ được ngâm trong các dưỡng chất trước khi đóng gói thành phẩm), sau đó xuất khẩu tới khách hàng ở nước ngoài. Theo MSDS thì các dưỡng chất này là mỹ phẩm hoàn chỉnh, có tác dụng dưỡng da mặt, dạng gel, mã HS bên nước ngoài xuất khẩu là 33049900.
Vậy tôi xin hỏi là khi nhập khẩu dưỡng chất trên, công ty chúng tôi cần làm những thủ tục gì, có cần xin công bố không?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.