THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MỸ PHẨM TỪ THÁI VỀ HÔ CHÍ MINH

by Ngọc Ánh
(Hồ Chí Minh)

Gửi Quý công ty,

Hiện tại em muốn hỏi các vấn đề liên quan đến thủ tục nhập khẩu Mỹ phẩm từ Thái về HCM.

Các mặt hàng bao gồm:
- Dầu gội, xà phòng, sữa tắm, sữa rửa mặt
- Son/ phấn/ đồ trang điểm
- Nước hoa , .........

Em muốn xin mã HS CODE tham khảo cho các mặt hàng này.

Hơn nữa, cho em hỏi các vấn đề sau:
- Làm thủ tục công bố sản phẩm mất thời gian bao lâu? Trước hay sau khi hàng về đến Hồ Chis Minh? Chi phí công bố cho mỗi mặt hàng ntn?
- Ví dụ 1 Container 20' gồm nhiều mặt hàng như trên thì phương án tốt nhất để làm hàng và lấy hàng được nhanh là gì? Chi phí ntn?
- Có C/O form E có ược đưa về thuế 0% không?

Em cảm ơn ạ.
Mong được phản hồi từ quý công ty.

Ánh - cargoro23@cargoro.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');