Tách nhưng phải minh bạch

by Sophie
(hanoi)

Việc tách THC ra khỏi cước tàu chính là một cách tăng cước biển của hãng tàu.

Việc đóng chi phí THC có thể là hợp lý nếu các hãng tàu minh bạch khoản chi này. Mỗi một năm khoản tiền này lại tăng 1 - 2 lần khiến cho doanh nghiệp bức xúc không biết khoản này là cảng thu hay là hãng tàu thu; hãng tàu nộp cho cảng bao nhiêu?

Tóm lại các hãng tàu nên công khai minh bạch hóa khoản chi phí THC để cho doanh nghiệp tránh bức xúc.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Phụ phí THC.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');