Tư vấn

by Hoang Giang
(Tp HCM)

KÍNH CHÀO QUÝ CÔNG TY

HIỆN TẠI BÊN CÔNG TY TÔI ĐANG CÓ NHU CẦU VẬN CHUYỂN MỘT SỐ LOẠI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ:

1. CẢNG GẦN NHẤT KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA LONG AN ĐẾN HẢI DƯƠNG
LOẠI HÀNG: HÓA CHẤT
LOẠI CONTAINER: 40 “ VÀ 20’ KẸP

2 CẢNG GẦN NHẤT KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH ĐẾN NỘI THÀNH HÀ NỘI
LOẠI HÀNG : BÁCH HÓA
LOẠI CONTAINER : 40” VÀ 20” KẸP

3 CẢNG GẦN NHẤT KHU CÔNG NGHIỆP SỐNG THẦN ĐẾN NỘI THÀNH HÀ NỘI

LOẠI HÀNG : BÁCH HÓA
LOẠI CONTAINER : 40” VÀ 20” KẸP

RẤT MONG QUÝ CÔNG TY GỦI ĐẾN TÔI BẢN BÁO GIÁ SỚM NHẤT.

RẤT MONG CHÚNG TA LÀ ĐỐI TÁC CỦA NHAU.

Comments for Tư vấn

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 07, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Chào Ban Hoang Giang!
by: Thu Hong

BẠN LIÊN HỆ ĐẾN ĐỊA CHỈ MAIL sales01@khangthinhship.com.vn
skype: ngocphale_46
RẤT MONG SỰ HỢP TÁC TỪ QUÝ CÔNG TY!

Oct 07, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Chào Ban Hoang Giang!
by: Thu Hong

Bạn có thể vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến địa chỉ mail sales01@khangthinhship.com.vn và Skype: ngocphale_46.
Rất mong sự hợp tác từ phía bạn!

Jul 18, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Vận chuyển nội địa giá rẻ
by: Van

Bạn gửi email cho mình nhe, sẽ có giá tốt cho bạn. hongvan624@gmail.com or chat qua skype: hongvansg

May 29, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Dia chi email
by: Anonymous

Chào bạn Hoàng Giang,

Bạn vui lòng cung cấp địa chỉ email để các bên vận tải có thể chào giá nhé.

Tks&Brgds
Ms. Quynh

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.