So sanh cac hang tau container

by Nguyễn Hương
(Hồ Chí Minh)

Theo tôi nghĩ, rất cám ơn bạn về những kiến thức mà bạn đã cho tôi. là một người mới vào ngành sale, sau khi đọc qua trang này, tôi nắm được rất nhiều thông tin.

Nhưng xin mạn phép làm phiền bạn, bạn biết rất nhiều vậy có thể thêm 1 hạng mục là các hãng container và so sánh chất lượng giữa hãng container được không, như thế sẽ giúp ích thêm được rất nhiều người.

Chúc bạn luôn vui và đạt được những mong muốn.
Thân ái!!!

Ms Hương.
Mail: huong.container@gmail.com

Comments for So sanh cac hang tau container

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 03, 2012
Rating
starstarstarstarstar
So sanh hang tau container
by: Long - webmaster

Chào bạn Hương

Cám ơn bạn đã ghé thăm và để lại phản hồi. Đúng là website của tôi còn nhiều nội dung phải viết thêm. Tôi ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn và sẽ cố gắng bổ sung nội dung bạn đề nghị trong thời gian tới.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');