Sinh Viên

by Hà Trần
(HCMC)

Em rất thích thú và hào hứng khi đọc thêm những thông tin về vận tải trên trang web này, ngoài những kiến thức đang học tại trường.

Theo Anh (chị), một sinh viên hệ cao đẳng như em liệu sau khi ra trường hoặc hiện tại đang học năm cuối, phải làm như thế nào để tiếp cận sớm được với môi trường vận tải? Ví dụ như về giao nhận hay là sale. Vì thật sự bây giờ nơi đâu khi đi xin việc đều yêu cầu kinh nghiệm việc làm. Đây là một điều có lẽ là rất khó khăn với sinh viên khi mới ra trường.

Xin chân thành cảm ơn câu trả lời, nhận xét của Anh(chị).

Comments for Sinh Viên

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 27, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Hướng nghiệp
by: Long - Webmaster

Chào Hà,

Bạn nên tìm thực tập, hoặc học việc tại một công ty vận tải. Nếu được công ty lớn chấp nhận thì tốt, không thì một công ty tư nhân nhỏ nhỏ cũng được.

Bằng cách này bạn sẽ có kiến thức thực tế sớm hơn.

Nếu bên nào cũng đòi kinh nghiệm, thì bạn chịu khó làm việc không lương (hoặc lương thấp) cho công ty nào chịu nhận. Nếu có người quen thì trường hợp này sẽ dễ thu xếp hơn. Nếu không, có thể nhờ thầy cô, bạn bè xem sao.

Cá nhân tôi cũng biết có những em học cao đẳng ra nhưng bằng nỗ lực của mình vẫn làm tốt công việc trong các công ty vận tải. Và bạn cũng hoàn toàn có thể nằm trong số đó.

Chúc bạn thành công
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');