Sức chở lớn nhất của tàu Việt Nam và thế giới

by Nguyễn Công Hùng
(Đại học Hàng hải Việt Nam)

Cho mình hỏi, tàu container lớn nhất chở dược bao nhiêu cái?

Comments for Sức chở lớn nhất của tàu Việt Nam và thế giới

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 14, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Sức chở max tàu container
by: Long - webmaster

Chào Hùng,

Theo mình biết, sức chở lớn của tàu container Việt Nam, vào khoảng trên 1.000 TEU (1 TEU tương đương 1 container 20'.

Tàu lớn nhất thế giới hiện nay là CMA CGM Marco Polo, sức chở 16.000 TEU.

Hiện, A.P. Moller đang đặt đóng tàu cỡ 18.000 TEU, dự kiến bàn giao trong tháng 6/2013.

Lưu ý: Sức chở nêu trên là số chỗ trên tàu, số lượng hàng thực chở thường nhỏ hơn do trọng lượng hàng, và khả năng xếp hàng.

Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.