Sức chở lớn nhất của tàu Việt Nam và thế giới

by Nguyễn Công Hùng
(Đại học Hàng hải Việt Nam)

Cho mình hỏi, tàu container lớn nhất chở dược bao nhiêu cái?

Comments for Sức chở lớn nhất của tàu Việt Nam và thế giới

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 14, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Sức chở max tàu container
by: Long - webmaster

Chào Hùng,

Theo mình biết, sức chở lớn của tàu container Việt Nam, vào khoảng trên 1.000 TEU (1 TEU tương đương 1 container 20'.

Tàu lớn nhất thế giới hiện nay là CMA CGM Marco Polo, sức chở 16.000 TEU.

Hiện, A.P. Moller đang đặt đóng tàu cỡ 18.000 TEU, dự kiến bàn giao trong tháng 6/2013.

Lưu ý: Sức chở nêu trên là số chỗ trên tàu, số lượng hàng thực chở thường nhỏ hơn do trọng lượng hàng, và khả năng xếp hàng.

Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.