Sao lại có sai sot đơn giản nhưng lạ lùng này?

by Chaos
(HCM City)

Sao lại có sai sót đơn giản nhưng lạ lùng này? 42G1 là cont 20ft???

Comments for Sao lại có sai sot đơn giản nhưng lạ lùng này?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 25, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Sửa lỗi đánh máy
by: Long - Webmaster

Xin lỗi vì lỗi đánh máy. Tôi đã sửa lại thành 40ft.

Cám ơn bạn đã phát hiện và góp ý.

Trân trọng
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.