Sao lại có sai sot đơn giản nhưng lạ lùng này?

by Chaos
(HCM City)

Sao lại có sai sót đơn giản nhưng lạ lùng này? 42G1 là cont 20ft???

Comments for Sao lại có sai sot đơn giản nhưng lạ lùng này?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 25, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Sửa lỗi đánh máy
by: Long - Webmaster

Xin lỗi vì lỗi đánh máy. Tôi đã sửa lại thành 40ft.

Cám ơn bạn đã phát hiện và góp ý.

Trân trọng
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.