SỰ KHÁC NHAU GIỮA CONTAINER CAO VÀ CONTAINER THẤP

by Lan
(Việt Nam)

Mình có một vấn đề thắc mắc là container thấp và cao có gì khác nhau, trong trường hợp nào dùng container cao và trường hợp nào cần dùng container thấp. Mong sớm nhận được sự phản hồi ạ! Mình cảm ơn

Comments for SỰ KHÁC NHAU GIỮA CONTAINER CAO VÀ CONTAINER THẤP

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Jun 19, 2018
Rating
starstarstar
Khác nhau
by: Anonymous

Container cao (HC) có chiều cao 9'6", khoảng 2,9m. Còn loại thường (thấp hơn) cao 8'6", nghĩa là thấp hơn 1 feet (=1 bàn chân, khoảng 30cm).

Cont cao thì dung tích lớn, nhưng đi đường & vào kho dễ bị vướng. Tùy theo nhu cầu và thực tế mà dùng loại phù hợp.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.