Rất thú vị

by Trúc
(Tp.HCM)

Tuy mình là nữ nhưng mình rất thích nghề này. Mình mới ra trường cũng đang muốn xin vào một cty Logistic đây :)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc