Rất thú vị

by Trúc
(Tp.HCM)

Tuy mình là nữ nhưng mình rất thích nghề này. Mình mới ra trường cũng đang muốn xin vào một cty Logistic đây :)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.