Rat thu vi

by Nguyen Huu Lan Hinh
(Trieste, Italy)

Toi Dang o Y, Co cang bien Trieste, khi doc bai nay thay hieu biet hon mot chut ve cong viec nay. Hy vong toi co dip duoc lam trong nganh nay.

Comments for Rat thu vi

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 25, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Nghề forwarder
by: Long - Webmaster

Chào bạn Nguyen Huu Lan Hinh,

Rất vui vì bạn cũng quan tâm đến lĩnh vực này. Hy vọng được đón chào thêm đồng nghiệp mới.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');