President

by Shulin Chen
(Jersey City, NJ, USA)

3/26/2012

Hi, Sir or Madam,
I want to ship plastic scrap 4 x 40' HQ per month from Mobile cy,Al., USA to Hong Kong cy. I need freight rate asap.

B. RGDS.
Shulin Chen
Everstrong, Inc.
22 Smith Street, 2nd Floor,
Jersey City, NJ 07306,USA.
Tel: 201 433 2282
Fax: 201 433 2292
E-mail: shulinchen2011@hotmail.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to contact me.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc