Phu phi EDI, EFT la gi?

by Nguyen Thi My Nuong
(Tp. HCM)

Cho em hoi phu phi: EDI, EFT trong giao nhan la gi?

Comments for Phu phi EDI, EFT la gi?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 15, 2021
Rating
starstarstarstarstar
.
by: Thanh Huyền

Eft. Electronic dung trandsfer. Chuyển tiền điện tử
- EDI. Electronic data interchange. Trao đổi dữ liệu điện tử

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.