Phiền anh giải đáp về một số Surcharge

by Trang Nguyen
(Hai Phong)

Chào anh,

Hiện em đang tham gia thực tập tại một công ty Forwarder, có một số Surcharges mà em chưa nắm rõ vì thực ra em ko học ngành này; phiền anh giới thiệu về một số surcharges thường gặp đc ko ạ?!

Comments for Phiền anh giải đáp về một số Surcharge

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 14, 2014
Rating
starstarstarstar
Phụ phí trong vận tải container
by: Long - Webmaster

Chào Trang,

Mình đã viết bài về Phụ phí (Surcharges) được sử dụng phổ biến trong vận tải container. Bạn vào trang này nhé.

https://www.container-transportation.com/phu-phi-cuoc-bien.html

Chúc vui
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.