Phí WFG là phụ phí gì

by Hằng
(T&T)

Bên tôi có hàng nhập từ Pusan về trong đó hãng tàu có phụ phí WFG là như thế nào mong chỉ bảo giúp cho. Cảm ơn rất nhiều

Comments for Phí WFG là phụ phí gì

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 28, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Phí hàng sea
by: Anonymous

Anh chị cho e hỏi những phí này là phí gì ạ ?

Em xin cảm ơn !

........
THC
FCL charge
PSA Wharfage
B/L Fee
B/L SurrendeFee
Documentation
Portnet/Depot
Container seal
Stuffing
Labour

May 06, 2014
Rating
starstarstarstarstar
nice
by: Anonymous

Good answer!

Sep 09, 2011
Rating
starstarstarstar
WFG - Wharfage Surcharge
by: Long - webmaster

Chào Hằng

WFG là viết tắt của Wharfage Surcharge, có thể hiểu là Phụ phí cầu bến, do hãng tàu thu để bù đắp cho phần chi phí cầu bến phải trả cho cảng.

Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.