Phí seal là gì?

by yenlinh.ap-logistics
(HCM city)

Hi, bạn.
Mình mới vào nghề giao nhận và vận tải, mình ko hiểu seal fee là gì. Bạn vui lòng giúp đỡ mình với nhen.
Thanks bạn nhiều nhiều.

Comments for Phí seal là gì?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 08, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Phí seal là gì?
by: Long - webmaster

Chào bạn,

Phí seal (seal charge) là khoản phí hãng tàu tính khi cấp seal có chất lượng an toàn cao (High Security Seal) cho khách hàng.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.