Phí seal là gì?

by yenlinh.ap-logistics
(HCM city)

Hi, bạn.
Mình mới vào nghề giao nhận và vận tải, mình ko hiểu seal fee là gì. Bạn vui lòng giúp đỡ mình với nhen.
Thanks bạn nhiều nhiều.

Comments for Phí seal là gì?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 08, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Phí seal là gì?
by: Long - webmaster

Chào bạn,

Phí seal (seal charge) là khoản phí hãng tàu tính khi cấp seal có chất lượng an toàn cao (High Security Seal) cho khách hàng.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.