Phụ phí vận chuyển tàu mang cờ của Mỹ

by PHAM VAN THOM
(HOCHIMINH CITY, VIETNAM)

Xin cho hỏi phụ phí vận chuyển từ Bắc Mỹ tới Việt Nam dùng tàu treo cờ Mỹ thì Phụ phí là bao nhiêu?

Comments for Phụ phí vận chuyển tàu mang cờ của Mỹ

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 11, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Phu phi
by: Long - webmaster

Chào anh Thom,

Cá nhân tôi chưa thấy phụ phí này, nên không biết là bao nhiêu. Hy vọng những bạn khác có thông tin có thể giúp được anh.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.