Phụ phí vận chuyển tàu mang cờ của Mỹ

by PHAM VAN THOM
(HOCHIMINH CITY, VIETNAM)

Xin cho hỏi phụ phí vận chuyển từ Bắc Mỹ tới Việt Nam dùng tàu treo cờ Mỹ thì Phụ phí là bao nhiêu?

Comments for Phụ phí vận chuyển tàu mang cờ của Mỹ

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 11, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Phu phi
by: Long - webmaster

Chào anh Thom,

Cá nhân tôi chưa thấy phụ phí này, nên không biết là bao nhiêu. Hy vọng những bạn khác có thông tin có thể giúp được anh.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.