Phụ phí CRI

by Tuyethanh
(Đồng Nai )

Tính phụ phí này đơn vị là USD/SHIPT, vậy SHIPT là gì?

Comments for Phụ phí CRI

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 05, 2012
Rating
starstarstarstarstar
rep
by: Anonymous

chuyến hàng đó bạn

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc