Phí MBL, TXL và PLS

by Đỗ Tú
(HCM)

Chào anh/chị,
Anh chị vui lòng giải thích giúp em phí MBL, TXL và PLS là gì được không ạ? Vì bên công ty em NK lô hàng từ Shanghai về cảng Cát Lái. Fwd ghi phí này mà em không biết nó là phí gì.

Em cảm ơn anh/chị.
Thân ái,
Đỗ Tú (Ms)
Tel: 093 86 222 64
email: dotunt90@yahoo.com
Skype: alovely_day2110

Comments for Phí MBL, TXL và PLS

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 04, 2015
Rating
starstarstarstarstar
phí telex release
by: Anonymous

ad cho e hỏi ai là người trả phí telex release v ạ, shipper hay consignee ạ??

Jan 07, 2014
Rating
starstarstarstarstar
PLS
by: Anonymous

PLS = Port Local Surcharges
Mr Can - Odicom

Jan 30, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Phí MBL, TXL và PLS
by: Dai Su

Giả định rằng có thể bạn gõ quá nhanh, nên thứ tự chữ viết tắt có thể đã bị đảo lại.
Thí dụ: TXL -> đúng là TLX (Telex Release Fee)
PLS -> đúng là LPS (Late Payment/Pick up Surcharge)


Jan 26, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Phụ phí
by: Long - webmaster

Chào bạn Tú,

Xin được giải thích một số phụ phí bạn thắc mắc:

- MBL: thường gọi là phí Bill, hay viết là B/L fee, hay phí chứng từ, thu theo vận đơn.
- TXL: phí telex, hay phí điện giao hàng. Người vận tải thu trong trường hợp cần giao hàng bằng điện thay vì xuất trình vận đơn gốc.
- PLS: Liệu có phải viết tắt của Premium Location Surcharge không, bác nào biết chỉ giùm.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');