Phí CII, TRI, ISP

by Nguyen Manh Ha
(Hai Phong)

Xin bạn bổ sung giúp vào phí cước biển, thanks!

Comments for Phí CII, TRI, ISP

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 24, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Bổ sung phụ phí
by: Long - webmaster

Chào bạn Hà,

Bạn có thể chia sẻ luôn 3 phí trên áp dụng như thế nào không?

Cám ơn bạn
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc