Phí CII, TRI, ISP

by Nguyen Manh Ha
(Hai Phong)

Xin bạn bổ sung giúp vào phí cước biển, thanks!

Comments for Phí CII, TRI, ISP

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 24, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Bổ sung phụ phí
by: Long - webmaster

Chào bạn Hà,

Bạn có thể chia sẻ luôn 3 phí trên áp dụng như thế nào không?

Cám ơn bạn
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.