Nên tách riêng cước vận chuyển và THC

by Coinhom
(Việt Nam)

Để cho minh bạch giữa 2 khoản phí này, thì theo tôi hải quan và hãng tàu nên công khai mức thu của hải quan với hãng tàu. Như vậy tôi nghĩ sẽ minh bạch và mọi người sẽ khỏi thắc mắc gì thêm.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Phụ phí THC.