Nhập hàng cũ (máy xúc ủi,san,lu,cẩu) từ Malaysia

by Nguyễn Thanh Định
(Vinh,Nghệ an,Việt Nam)

Chào quý công ty/ Chao anh chị

Tôi đang có kế hoạch nhập khẩu mặt các mặt hàng cũ (secondhand): máy công trình bao gồm như: máy xúc ủi, máy san gạt, máy lu, máy đổ bê tông...từ Singapore và Malaysia. Vậy toi muốn tìm hiểu về thuế phí nhập khẩu và chi phí logistic...Rat mong nhận được trả lời của quý anh chị
Chân thành cảm ơn!

Comments for Nhập hàng cũ (máy xúc ủi,san,lu,cẩu) từ Malaysia

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 19, 2017
Rating
starstarstarstarstar
Inquiry
by: Anonymous

Chào Bạn,
Tôi đang ở Malaysia, tôi hy vọng có thể giúp bạn thông tin bạn đang cần tìm,
Liên hệ với tôi qua mail: huan.luongbk48@gmail.com

Thanks!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.