Những ngày làm việc đầu tiên - công việc mới !!!!!!

by Tường Vi
(Đà nẵng)

Chào các anh chị.

Các a c có thể share cho e biết những ngày đầu khi mới vào làm công việc này là mình sẽ làm gì, bắt đầu từ đâu.???????? E vào làm vị trí Customer Survice and Documentation. E tốt nghiệp ngoại ngữ và vừa nhận vào làm việc tại công ty forwarding and logistics. Đây là lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ và ko liên quan nhiều đến kiến thức hồi ở đại học.

Hy vọng nhận đc sự chỉ dẫn các a c nhé. E cảm ơn!!
skype của e: vidtt.beelogistics

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');