Những ngày làm việc đầu tiên - công việc mới !!!!!!

by Tường Vi
(Đà nẵng)

Chào các anh chị.

Các a c có thể share cho e biết những ngày đầu khi mới vào làm công việc này là mình sẽ làm gì, bắt đầu từ đâu.???????? E vào làm vị trí Customer Survice and Documentation. E tốt nghiệp ngoại ngữ và vừa nhận vào làm việc tại công ty forwarding and logistics. Đây là lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ và ko liên quan nhiều đến kiến thức hồi ở đại học.

Hy vọng nhận đc sự chỉ dẫn các a c nhé. E cảm ơn!!
skype của e: vidtt.beelogistics

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.