Nhiều thử thách đối với người mới!!!

by Tiến Thành
(Hải Phòng)

Với 1 người mới ra trường như mình, được tuyển vào 1 cty Forwarder là 1 điều vui mừng, nhưng khi dc chỉ định vào vị trí sales thì quả thật là 1 thử thách. Bắt đầu từ đâu đây...?

Comments for Nhiều thử thách đối với người mới!!!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 17, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Hãy hiểu rõ sản phẩm của mình...
by: Anonymous

Bắt đầu từ việc bạn tiếp cận làm quen với các anh/chị/bạn làm sales trong cty trước bạn về các cách tiếp cận khách hàng như thế nào, gặp gỡ khách hàng ra sao, xin đi theo để tiếp thu những kinh nghiệm đó.

Nhưng dù gì thì muốn bán được sản phẩm của mình thì bạn phải hiểu rõ mình đang bán cái gì? nó có phù hợp với nhu cầu của khách hàng hay không?

Hãy dành ra ít nhất 1 tháng để học quy trình vận hành của công ty, đặc biệt là sales và operation, sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.