Nhiều thử thách đối với người mới!!!

by Tiến Thành
(Hải Phòng)

Với 1 người mới ra trường như mình, được tuyển vào 1 cty Forwarder là 1 điều vui mừng, nhưng khi dc chỉ định vào vị trí sales thì quả thật là 1 thử thách. Bắt đầu từ đâu đây...?

Comments for Nhiều thử thách đối với người mới!!!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 17, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Hãy hiểu rõ sản phẩm của mình...
by: Anonymous

Bắt đầu từ việc bạn tiếp cận làm quen với các anh/chị/bạn làm sales trong cty trước bạn về các cách tiếp cận khách hàng như thế nào, gặp gỡ khách hàng ra sao, xin đi theo để tiếp thu những kinh nghiệm đó.

Nhưng dù gì thì muốn bán được sản phẩm của mình thì bạn phải hiểu rõ mình đang bán cái gì? nó có phù hợp với nhu cầu của khách hàng hay không?

Hãy dành ra ít nhất 1 tháng để học quy trình vận hành của công ty, đặc biệt là sales và operation, sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.