Nhờ admin tư vấn

by Thai Hoang
(Ho Chi MInh City)

Em là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Trong thời gian chờ nhận bằng em đã được một công ty forwarder nhận vào vị trí sales và sếp của em đã bảo em ngồi ở phòng chứng từ dộ 1 tháng để hiểu hơn về operation của công ty.

Hiện tại em cảm thấy khá hoang mang vì những kiến thưc học ở đại học dù đúng ngành nhưng khá ít và chung chung so với thực tế, soạn chứng từ, bill thì em soạn sai khá nhiều. Thực lòng mà nói, đi làm hơn tuần rồi và em cảm thấy thực sự lo lắng và bối rối.

Mong admin có thể cho em lời khuyên, em nên tìm hiểu những gì để có thể phục vụ tốt hơn cho công việc? Em xin cảm ơn. Mail của em là data_012001@yahoo.com ạ.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.