Nhờ admin tư vấn

by Thai Hoang
(Ho Chi MInh City)

Em là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Trong thời gian chờ nhận bằng em đã được một công ty forwarder nhận vào vị trí sales và sếp của em đã bảo em ngồi ở phòng chứng từ dộ 1 tháng để hiểu hơn về operation của công ty.

Hiện tại em cảm thấy khá hoang mang vì những kiến thưc học ở đại học dù đúng ngành nhưng khá ít và chung chung so với thực tế, soạn chứng từ, bill thì em soạn sai khá nhiều. Thực lòng mà nói, đi làm hơn tuần rồi và em cảm thấy thực sự lo lắng và bối rối.

Mong admin có thể cho em lời khuyên, em nên tìm hiểu những gì để có thể phục vụ tốt hơn cho công việc? Em xin cảm ơn. Mail của em là data_012001@yahoo.com ạ.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.