Nguyên tắc xếp container lên tàu

by TrinhThaiHung
(Hải Phòng)

Xin hỏi tại sao người ta thường xếp container 20' bên dưới container 40'?

Comments for Nguyên tắc xếp container lên tàu

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 06, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Xếp container
by: Long - webmaster

Chào bạn Trinh Thai Hung

Về kết cấu, container 40' mặt nóc chỉ có chân gù ở 4 góc, không có gù và thanh xà đứng chịu lực ở đoạn giữa để có thể đặt 20' lên trên một cách chắc chắn và an toàn.

Vì vậy người ta xếp container 20' bên dưới 40'.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.