Nguyen vat lieu de sx container

by Pham Thi Phuong
(Hai Phong)

Xin cho hoi san xuat mot container 20 feet thi dung nhung loai nguyen vat lieu nao va su dung bao nhieu, va san xuat container 40 feet thi dung bao nhieu?

Comments for Nguyen vat lieu de sx container

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 05, 2012
Rating
starstarstarstar
Nguyen vat lieu san xuat container
by: Long - webmaster

Gửi bạn Phuong,

Với container thường, nguyên vật liệu phổ biến để sản xuất là thép (làm khung, vách, mái, cửa...), gỗ ván (làm sàn), cao su (gioăng kín nước), vật liệu khác (tem mác)... Với container lạnh, vật liệu chính là nhôm thay cho thép, xốp cách nhiệt ...

Về khối lượng vật liệu cụ thể để sản xuất từng loại container thì rất tiếc tôi không có số liệu. Bạn thử liên hệ với bên sản xuất như Hưng Đạo container xem.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.