Nguyen vat lieu de sx container

by Pham Thi Phuong
(Hai Phong)

Xin cho hoi san xuat mot container 20 feet thi dung nhung loai nguyen vat lieu nao va su dung bao nhieu, va san xuat container 40 feet thi dung bao nhieu?

Comments for Nguyen vat lieu de sx container

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 05, 2012
Rating
starstarstarstar
Nguyen vat lieu san xuat container
by: Long - webmaster

Gửi bạn Phuong,

Với container thường, nguyên vật liệu phổ biến để sản xuất là thép (làm khung, vách, mái, cửa...), gỗ ván (làm sàn), cao su (gioăng kín nước), vật liệu khác (tem mác)... Với container lạnh, vật liệu chính là nhôm thay cho thép, xốp cách nhiệt ...

Về khối lượng vật liệu cụ thể để sản xuất từng loại container thì rất tiếc tôi không có số liệu. Bạn thử liên hệ với bên sản xuất như Hưng Đạo container xem.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.