Nghề đáng để học và có xu hướng phát triển

by keny kun
(Cty CP TM & hàng hải Sài Gòn SMC)

Nghề này có hướng phát triển mở, nhưng chúng ta phải tích cực học hỏi king nghiệm vì mình thấy ngành này làm càng lâu thì cách giải quyết công việc càng tôt. Không những vậy, mối quan hệ của chúng ta lại được mở rộng ra nhiều.

Comments for Nghề đáng để học và có xu hướng phát triển

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 19, 2016
Rating
starstarstarstarstar
can nhan vien
by: nguyen anh phuong

minh dang can tim kiem mot nguoi dam me nghe giao nhan . neu anh em nao co dam me , hay cong tac cung minh , dam bao thu nhap tren hai muoi trieu moi thang
co gi lien lac voi minh theo mail: anhphuong.trichau.com

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc