Nghề đáng để học và có xu hướng phát triển

by keny kun
(Cty CP TM & hàng hải Sài Gòn SMC)

Nghề này có hướng phát triển mở, nhưng chúng ta phải tích cực học hỏi king nghiệm vì mình thấy ngành này làm càng lâu thì cách giải quyết công việc càng tôt. Không những vậy, mối quan hệ của chúng ta lại được mở rộng ra nhiều.

Comments for Nghề đáng để học và có xu hướng phát triển

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 19, 2016
Rating
starstarstarstarstar
can nhan vien
by: nguyen anh phuong

minh dang can tim kiem mot nguoi dam me nghe giao nhan . neu anh em nao co dam me , hay cong tac cung minh , dam bao thu nhap tren hai muoi trieu moi thang
co gi lien lac voi minh theo mail: anhphuong.trichau.com

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');