Đáng để đầu tư

by Viết Linh
(Tp.Hồ Chí Minh)

Em đang học ngành kinh tế biển và qua được học và tìm hiểu thì em thấy freight forwarder là một nghề rất thú vị, rất có tiềm năng để kiếm tiền, mặc dù em biết để làm được tốt công việc này thì em cần phải đầu tư nhiều hơn nữa về kiến thức chuyên môn, đặc biệt là tiếng anh. Nhưng em nghĩ đây là ngành đáng để đầu tư.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');