Đáng để đầu tư

by Viết Linh
(Tp.Hồ Chí Minh)

Em đang học ngành kinh tế biển và qua được học và tìm hiểu thì em thấy freight forwarder là một nghề rất thú vị, rất có tiềm năng để kiếm tiền, mặc dù em biết để làm được tốt công việc này thì em cần phải đầu tư nhiều hơn nữa về kiến thức chuyên môn, đặc biệt là tiếng anh. Nhưng em nghĩ đây là ngành đáng để đầu tư.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc