Need an agent in Taiwan

by Payam
(Iraq)

I have a container from Tai chung (Taiwan) to Dubai (Jebel Ali). So we need the name and telephone number of an agent in Taiwan.

Comments for Need an agent in Taiwan

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 16, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Agent in Taiwan
by: Larry - Webmaster

Hello Payam,

You can contact below agent:

Candy Zheng / Ocean Dept.
SLeader Cargo International Ltd.
TEL: +886 2 2775 2325 (EXT: 135)
FAX: +886 2 2772 2627
EMAIL: ocean2@sleader.com.tw
WEB: www.sleader.com.tw

Good luck
Larry D.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to contact me.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc