Đơn vị tính BULK

by Diem
(Can Tho)

Dear Mr /Mrs.

Xin cho hỏi, đơn vị tính BULK là tải trọng bao nhiêu? xin cho số cụ thể hoặc nếu không, cho số khoảng chừng.


Xin cám ơn.

Diễm Đặng

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.