Đơn vị tính BULK

by Diem
(Can Tho)

Dear Mr /Mrs.

Xin cho hỏi, đơn vị tính BULK là tải trọng bao nhiêu? xin cho số cụ thể hoặc nếu không, cho số khoảng chừng.


Xin cám ơn.

Diễm Đặng

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc