Muon duoc tu van ve xuat khau hang caolin di China

by Khoa Bui
(Tien Kien Station)

Cty toi dang co hop dong xuat 100 tan caolin (cao lanh) di China, nhung nguon goc hang hoa la hang thanh ly cua CA tinh.

Vay khi xuat hang thi Cty toi phai co cac loai giay to gi de lam thu tuc Hai quan. rat mong nhan duoc tu van som. Xin cam on.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc