Muốn tìm hiểu và học ngành này

by Hyn
(Fl)

Cho hỏi muốn theo ngành này thì học ở đâu ạ? Có khoá ngắn hạn không ạ? Xin cảm ơn!


Vui lòng email: ht531@yahoo.com

Comments for Muốn tìm hiểu và học ngành này

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 27, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Đào tạo nghề forwarding
by: Long - webmaster

Chào bạn,

Bạn có thể liên hệ với một số cơ sở đào tạo để tìm khóa học phù hợp:

- Viện nghiên cứu và Phát triển logistics: www.logistics-institute.vn
- Viện Logistics MGC (MIL): www.vil.com.vn
- Trung tâm Đào tạo Logistics - Đại học hàng hải tại Hải Phòng

Chúc may mắn
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc