Muốn tìm hiểu và học ngành này

by Hyn
(Fl)

Cho hỏi muốn theo ngành này thì học ở đâu ạ? Có khoá ngắn hạn không ạ? Xin cảm ơn!

Vui lòng email: ht531@yahoo.com

Comments for Muốn tìm hiểu và học ngành này

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 27, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Đào tạo nghề forwarding
by: Long - webmaster

Chào bạn,

Bạn có thể liên hệ với một số cơ sở đào tạo để tìm khóa học phù hợp:

- Viện nghiên cứu và Phát triển logistics: www.logistics-institute.vn
- Viện Logistics MGC (MIL): www.vil.com.vn
- Trung tâm Đào tạo Logistics - Đại học hàng hải tại Hải Phòng

Chúc may mắn
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.