Muốn tìm hiểu và học ngành này

by Hyn
(Fl)

Cho hỏi muốn theo ngành này thì học ở đâu ạ? Có khoá ngắn hạn không ạ? Xin cảm ơn!

Vui lòng email: ht531@yahoo.com

Comments for Muốn tìm hiểu và học ngành này

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 27, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Đào tạo nghề forwarding
by: Long - webmaster

Chào bạn,

Bạn có thể liên hệ với một số cơ sở đào tạo để tìm khóa học phù hợp:

- Viện nghiên cứu và Phát triển logistics: www.logistics-institute.vn
- Viện Logistics MGC (MIL): www.vil.com.vn
- Trung tâm Đào tạo Logistics - Đại học hàng hải tại Hải Phòng

Chúc may mắn
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.