Muốn biết nhiều về nghề này

by Huỳnh Tấn Lâm
(Ho Chi Minh city)

Đang học nghề này, rất mong anh chị đi trước cho em biết ít về thông tin.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.