Mua máy xúc cũ chuyển về cho người nhà

by Lê Hồng Tâm
(Phú Thọ)

Hiện tôi đang làm việc ở Nhật Bản tôi muốn tìm hiểu về mặt hàng máy xúc cũ chuyển về việt Nam cho người nhà thì phải làm thế nào? Và mặt hàng này co phải chịu thuế ko? Thủ tục hải quan như thế nào?

Tôi cảm ơn nhiều.

Comments for Mua máy xúc cũ chuyển về cho người nhà

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 15, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Thủ tục nhập khẩu máy xúc cũ
by: Long

Chào bạn Tâm,

Bạn phải làm bộ chứng từ mua bán, sau đó làm thủ tục đăng kiểm và hải quan cho hàng nhập khẩu.

Với mặt hàng này, bạn thuế nhập khẩu là 0% và VAT 10%.

Để tìm hiểu về thủ tục, bạn cần gửi địa chỉ email để tôi tư vấn thêm.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');