Moi quan he trong nghe forwarder

by Minh
(HCMC)

Cho minh hoi, muon lam forwarder minh can co moi quan he rong nhu the nao?

Xin cam on Anh Chi!
Minh

Comments for Moi quan he trong nghe forwarder

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 05, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Các mối quan hệ
by: Long - webmaster

Chào bạn Minh,

Có mối quan hệ rộng là lợi thế trong công việc. Với nghề forwarder cũng vậy.

Tùy vị trí công việc cụ thể, bạn nên có mối quan hệ tốt với nhiều bên, như: khách hàng, hãng tàu, nhà xe, các cơ quan hữu quan (hải quan, kiểm dịch...).

Chúc may mắn
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.