Moi quan he trong nghe forwarder

by Minh
(HCMC)

Cho minh hoi, muon lam forwarder minh can co moi quan he rong nhu the nao?

Xin cam on Anh Chi!
Minh

Comments for Moi quan he trong nghe forwarder

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 05, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Các mối quan hệ
by: Long - webmaster

Chào bạn Minh,

Có mối quan hệ rộng là lợi thế trong công việc. Với nghề forwarder cũng vậy.

Tùy vị trí công việc cụ thể, bạn nên có mối quan hệ tốt với nhiều bên, như: khách hàng, hãng tàu, nhà xe, các cơ quan hữu quan (hải quan, kiểm dịch...).

Chúc may mắn
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');